Dansstudio KP – 2020 / 2021

Algemene Voorwaarden

Dansstudio KP – 2020 / 2021

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die onderdeel zijn van het aanbod van Dansstudio KP en de afnemer van een danslessen, hierna te noemen leerling. Bij Minderjarige gelden de voogd als afnemer van de danslessen. Alle voorwaarden voor de leerling geldt dan voor de voogd.

1. INSCHRIJVEN

1.1 De abonnementen zijn een overeenkomst tussen beide partijen waarbij de omschrijving van het abonnement de prijs bepaald.

1.2 Het dansseizoen bestaat uit 11 maanden met 44 danslessen en lopen van September t/m Juli.

1.3 De abonnementen worden aangegaan voor één dansseizoen. Na het seizoen worden de abonnementen verleng mits aangegeven wordt hier geen gebruik van te maken.

1.4 Inschrijven vindt plaats door het afsluiten van een abonnement via Fitmanager.

1.5 Bij bevestiging van uw inschrijving en/of het afnemen van danslessen gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.6 Inschrijving dient te geschieden voor afname van danslessen onder het voorbehoud dat er plaatsingsmogelijkheid is, dit ter beoordeling van Dansstudio KP.

1.7 Inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende cursus. Dansstudio KP behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.

1.8 Danslessen vinden alleen doorgang bij deelname van 4 leerlingen.

1.9 Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding. Leerlingen van de voorgaande dansseizoen hebben voorrang bij plaatsing.

2. BETALING

2.1 Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het abonnementsgeld en inschrijfkosten.

2.2 Ongeacht het wel of niet gebruiken van de lessen van Dansstudio KP blijft de klant verplicht het abonnementsgeld te voldoen. De mate van aanwezigheid staat los van de betalingsverplichting.

2.3 De betaling van het verschuldigde abonnementskosten vindt plaats door middel van een maandelijkse automatisch incasso via Fitmanager.

2.4 Bij inschrijving geeft u Dansstudio KP een incassomachtiging en wordt het verschuldigde bedrag gedurende het abonnement automatisch van uw rekening afgeschreven. Via automatische incasso wordt het cursusgeld geïnd in elke 1ste week van de maand.

2.5 Het lesgeld wordt vooraf geïncasseerd, de incasso’s zullen plaatsvinden van september t/m juni.

2.6 Volgt een lid later een eerste proefles, dan wordt het lesgeld naar rato verrekend.

2.7 Indien de leerling in gebreke blijft in het betalen van abonnementskosten, dan is Dansstudio KP bevoegd de leerling uit te sluiten van deelname van de dansles.

2.8 Dansstudio KP is voorts gerechtigd in geval van niet betaling. Alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten die door een niet betaling veroorzaakt zijn of worden zullen worden gevorderd bij de leerling.

2.9 Het lesgeld voorgeschreven in fitmanager zijn de bedragen die gelden als abonnementskosten.

3. OPZEGGINGEN

3.1 Alle abonnementen kunnen tussentijds worden beëindigd. Dit dient te geschieden voor de 25ste van de maand. Indien dit later gebeurd wordt de opzegtermijn verlengt tot de volgende 25ste van de maand en blijft de betaling van kracht.

3.2 Opzeggen is alleen mogelijk door een schriftelijke opzegging via e-mail. Elke andere vorm van opzegging zal niet in behandeling worden genomen.

3.3 Van een correcte opzegging wordt te allen tijde een bevestiging gestuurd. De opzegging is alleen na bevestiging vanuit Dansstudio KP voltooid.

3.4 Bij een blessure/ ziekte is het mogelijk eerder het abonnement te beëindigen of te pauzeren. Hiervoor is een schriftelijk mail bewijs nodig ter bevestiging van de blessure/ ziekte.

3.6 Bij het overlijden van de leerling zal het abonnement per direct worden beëindigd.

3.7 Restitutie is niet mogelijk. Bij opzegging is de betaling van het opzegtermijn van kracht.

3.8 Na een beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden. Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd.

3.9 Na uitschrijving is voortzetting van de danslessen bij Dansstudio KP niet meer mogelijk voor de leerling. De leerling dient bij herinschrijving zich weer opnieuw in te schrijven en opnieuw inschrijfkosten te betalen.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Het betreden van de leslocaties en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van Dansstudio KP, geschiedt geheel voor risico van de leerling.

4.2 Dansstudio KP is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten van Dansstudio KP.

4.3 Dansstudio KP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.

4.4 Dansstudio KP is niet verantwoordelijk voor gebruik van gegevens door ouders/leerlingen en overige personen die zijn verkregen tijdens lessen en/of activiteiten met vrije toegang tot onze locaties & tijdens onze activiteiten.

4.5 Bezoekers die beschadigingen hebben aangebracht bij Dansstudio KP, worden volledig aansprakelijk gesteld en dienen deze schade volledige aan Dansstudio KP te vergoeden. 
4.6 Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.

5. HUISREGELS

5.1 Het is niet toegestaan dat de lessen worden bijgewoond door anderen dan de cursisten zelf. 5.2 Dansstudio KP heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

5.3 Bij ondertekening verklaart de leerling de door Dansstudio KP opgestelde huisregels te allen tijde na te leven en is zich bewust dat bij het herhaaldelijk breken van de huisregels de toegang tot leslocaties van Dansstudio KP geweigerd zal worden.

6. PRIVACY

6.1 Voor onze lessen, evenementen, het administreren van uw deelname, informeren en het kunnen innen van verschuldigde bedragen verwerken wij gegevens over u.

6.2 Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

VOORWAARDEN JEUGDFONDS CULTUUR ZUID-HOLLAND
  • Dansstudio KP accepteert de aanvraag van het Jeugdfonds Cultuur Zuid-Holland.
  • Zowel het inschrijfgeld als de maandelijkse contributies worden met het bedrag van de aanvraag verrekend.
  • Bij het inschrijven wordt ook het IBAN-nummer gevraagd van de leerling (of ouder/voogd), waarvan op het moment dat het bedrag van de aanvraag nul is van de opgegeven IBAN-nummer kan worden geïncasseerd.
  • Bij voortijdige beëindiging zal de balletschool nooit het overgebleven bedrag naar de leerling (of ouder/voogd) overmaken, dit zal alleen bij hoge uitzondering (medische indicatie of verhuizing) op verzoek van de gemeente naar de gemeente worden overgemaakt.
  • Het lidmaatschap eindigt niet als het geld van de aanvraag op is, de verplichting om uit te schrijven als lid van de balletschool ligt bij u. Anders loopt de contributiegelden gewoon door, ook al verschijnt de leerling niet in de les.
  • Bij disciplinaire maatregelen door de balletschool zal er geen restitutie van het overgebleven bedrag van de aanvraag plaatsvinden.
  • Indien er onterecht gebruik wordt gemaakt van de aanvraag, bent u zelf verplicht alle openstaande bedragen te betalen.

Begin vandaag.

Wacht niet te lang. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.
Boek Gratis Proefles